VEDTÆGTER

§ 1. Navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er Støtteforeningen Mænds Mødested i Elefanthuset (forkortet StøtMME).
1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål
2.1. StøtMME er en alment velgørende forening med det ene formål, at administrere økonomiske midler til brug for ansøgte midler til aktiviteter for Mænds Mødested Elefanthuset.
2.2. StøtMME søger sine midler via bl.a. fonde, firmaer og privatpersoner samt arv.

§ 3. Medlemskreds
3.1. Som medlem kan optages enhver privatperson der ønsker, at støtte foreningens arbejde.
3.2. Et medlem hæfter alene for sit kontingent og kan på ingen måde kræve andel i foreningens formue.
3.3.1. En enig bestyrelse kan vedtage at ekskludere et medlem i følgende tilfælde:
3.3.2. Et medlem, der efter bestyrelsens overbevisning ikke arbejder for foreningens formålsparagraf.
3.3.3. Et medlem, der efter bestyrelsens overbevisning kommer med ytringer, der miskrediter foreningen.
3.3.4. Et medlem, der ikke betaler skyldigt kontingent, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 hverdage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.

§ 4. Kontingent
4.1. Ved vedtagelse af nærværende vedtægter er kontingentet ansat til årligt 100 kr. pr. medlem.
4.2. Generalforsamlingen træffer beslutning om kontingentets størrelse for et år ad gangen.

§ 5. Generalforsamlingen
5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
5.2. Ordinær generalforsamling afholdes i Københavns Kommune en gang årligt og inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

5.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 25 % af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.
5.4. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt sted for afholdelse af henholdsvis generalforsamlingen og ekstra ordinær generalforsamling.
5.5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort medlemmerne bekendt med, at det kommer til behandling
5.6.1. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.
5.6.2. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når dette begæres af blot et medlem.
5.6.3. Der kan stemmes ved fuldmagt.
5.7. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
6.1. Generalforsamlingen vælger blandt sine medlemmer, en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
6.2.1. Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant.
6.2.2. 1 medlem vælges for 2 år i ulige år, 2 medlemmer vælges for 2 år i lige år. 1 suppleant vælges for 1 år.
6.2.3. Revisor og revisorsuppleant vælges hver for 1 år.
6.3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
6.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
6.5. Bestyrelsen aftaler selv opgavefordeling og ansvarsområder.
6.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede.
6.7. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger og informerer medlemmerne, når det findes relevant.

§ 7. Opløsning
7.1. Beslutning om foreningens opløsning skal træffes på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødtes stemmer.
7.2. Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue Kræftens Bekæmpelse.

Vedtaget på StøtMME stiftende generalforsamling den 16/05 2018.

Onsdag aften er der gratis fællesspisning i Elefanthuset.
Onsdag aften er der gratis fællesspisning i Elefanthuset.